Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Op het gebruik van nbv21.nl zijn de gebruikersvoorwaarden van bijbelgenootschap.nl van toepassing:

Gebruik Beeldmateriaal

Door gebruik te maken van het via deze website ter beschikking gestelde beeldmateriaal (hierna te noemen ‘het Beeldmateriaal’) stemt de gebruiker in met de voorwaarden op bijbelgenootschap.nl en nbv21.nl.

Het is toegestaan het Beeldmateriaal te downloaden en te gebruiken onder de volgende voorwaarden:


Het beeldmateriaal zal uitsluitend gebruikt mogen worden ter illustratie van eigen perspublicaties van de gebruiker waarvan het onderwerp een rechtstreekse relatie heeft met de NBV21 waarop het beeldmateriaal betrekking heeft;

Gebruik van het beeldmateriaal mag slechts plaatsvinden onder vermelding van de bron van het beeldmateriaal;

Elk ander gebruik van het beeldmateriaal, waaronder maar niet beperkt tot verveelvoudiging en/of openbaarmaking (voor enig ander doel dan zoals eerder is vermeld), bewerking, distributie etc. zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het NBG is verboden en levert een schending op van de auteurs- en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten van het NBG en/of van derden met wier toestemming het NBG het Beeldmateriaal op deze site heeft geplaatst;
Het downloaden, reproduceren, kopiëren of openbaar maken van het beeldmateriaal op welke manier ook, verleent de gebruiker in geen geval enig recht op dit materiaal.